با کمک باتیک، هوشمندانه عمل کنید!

معرفی بات های موجود در ابزار های پیام رسان، آشنایی با ویژگی ها و نحوه استفاده از اونها، نظرات کاربران در مورد هر یک و...